Afspraak maken

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je onze voorwaarden. Heb je vragen, stel ze gerust.

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure Rosmalen en de cliënt, waarop Medisch Pedicure Rosmalen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van wijzigingen in de algemene voorwaarden.

2. Inspanningen/diensten Medisch Pedicure Rosmalen

Medisch Pedicure Rosmalen zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Medisch Pedicure Rosmalen zal bij wijzigingen van financiële consequenties of wijziging en/of aanvulling van de behandeling de cliënt zo goed mogelijk vooraf informeren.

3. Afspraken

Het boeken van een behandeling geschiedt uitsluitend op afspraak. Bij verhindering dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, wordt het verschuldigde bedrag volledig in rekening gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd op zijn afspraak verschijnt, wordt de verloren tijd ingekort op de behandeling en wordt het verschuldigde bedrag volledig in rekening gebracht.
Bij annulering van een afspraak dient Medisch Pedicure Rosmalen dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Medisch Pedicure Rosmalen vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website. De gemelde tarieven zijn inclusief btw. Tweemaal per jaar behoudt Medisch Pedicure Rosmalen zich het recht voor, om prijswijzigingen door te voeren. Deze worden 14 dagen voor de ingangsdatum duidelijk bekend gemaakt via de website en email.
Het afrekenen van een behandeling en/of product kan geschieden via contante betaling of via pin.
Een nieuwe cliënt betaald de eerste afspraak vooraf via mollie payments. Bij een nieuwe afspraak kan er achteraf betaald worden.
Bij het niet betalen van een (niet nagekomen) afspraak zullen wij de betaling uit handen geven aan een derde partij.

5. Persoonsgegevens en privacy

Vóór de eerste behandeling voorziet de cliënt Medisch Pedicure Rosmalen van alle gegevens, welke relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. Medisch Pedicure Rosmalen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en behandelt de vertrouwelijke gegevens volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medisch Pedicure Rosmalen zal gegevens van de cliënt uitsluitend gebruiken binnen de eigen praktijk. Indien van toepassing kan Medisch Pedicure Rosmalen behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts en/of medisch specialist mits de cliënt hier toestemming voor geeft. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn te allen tijde in te zien door de cliënt.

6. Geheimhouding

Medisch Pedicure Rosmalen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt als zodanig is benoemd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Medisch Pedicure Rosmalen verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Medisch Pedicure Rosmalen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de cliënt verstrekt is over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch Pedicure Rosmalen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie

Medisch Pedicure Rosmalen geeft de cliënt één week garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien de cliënt andere producten gebruikt dan voorgeschreven, adviezen niet worden opgevolgd, medische hulp niet gezocht wordt terwijl dit wel geadviseerd was en wanneer producten niet worden gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.

9. Beschadiging en diefstal

Medisch Pedicure Rosmalen heeft het recht een schadevergoeding te eisen van de cliënt indien deze meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Medisch Pedicure Rosmalen meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Rosmalen het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Rosmalen en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkoming van de overeenkomst.

12. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen een week na ontdekking hiervan melding maken. Indien Medisch Pedicure Rosmalen en de cliënt er mondeling niet uit komen, kan de cliënt schriftelijk een klacht indienen. Deze zal dan in behandeling worden genomen waarna een reactie volgt binnen een week. Indien de klacht gegrond is, zal Medisch Pedicure Rosmalen de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Medisch Pedicure Rosmalen en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie. Hierover zijn folders te vinden in de praktijk.We zijn trots op de waardering van onze klanten. Klik op 'Bekijk alles' om de reviews te lezen.